هتل کانیار

هتل کانیار

تلفن تماس: 01734230001-2
6
اتاق سه تخته ( دبل-سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا از شهر و طبیعت ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، اتاق سه تخت ادبل و یک سینگل و یک عدد کاناپه تخت شو
                

6
اتاق دو تخته ( دبل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت،یک دبل

6
اتاق دو تخته -توئین

ضلع غربی ، نمایی رو به شهر و طبیعت ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دوتخت سینگل

   

6
اتاق دو تخته -توئین

ضلع جنوبی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز،اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دو تخت سینگل و یک عدد کاناپه تخت شو

6
اتاق - چهارتخته ( دبل-توئین)

ضلع جنوبی ، نمایی فوق العاده از جنگل و رشته کوههای البرز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ،  تلویزیون ال ای دی ،یک عدد کاناپه ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دو سینگل و یک دبل

6
اتاق - دو تخته (دبل)

ضلع شرقی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، وان و تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، یک دبل

6
اتاق - دو تخته (دبل)

 307 ضلع شرقی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، وان, تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت

6
اتاق چهار تخته ( دبل-سینگل)

ضلع شرقی ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت.
 
 

6
اتاق پنج تخته ی( دبل سه سینگل)

ضلع شرقی ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت

6
اتاق سه تخته ( دبل- سینگل)

ضلع شمالی ، اینترنت پرسرعت ، تلویزیون ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی ، اتخت دبل و یک تخت سینگل

6
اتاق چهارتخته ( دبل-توئین)(سوییت یک خواب)

ضلع شمالی ، نمایی زیبا رو به شهر ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی,تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی ، اتاق چهار تخت یک دبل و دو سینگل

6
اتاق - چهارتخته ( دبل-توئین)

ضلع شمالی ، نمایی زیبا  رو به شهر، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، یک دبل و دو سینگل

6
اتاق - چهارتخته ( دبل-توئین)

 313 ضلع غربی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ،  مجهز به کابل شبکه ،  تلویزیون ، مبلمان ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی ، یک دبل و دو سینگل

6
اتاق سه تخته ( دبل-سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ،
مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگ و وان ،
تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی ،
یک دبل و یک سینگل

6
اتاق سه تخته ( دبل-سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، وان,تلفن سانترال ، سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، یک دبل و یک سینگل  و یک کاناپه تخت شو

6
اتاق - دو تخته (دبل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، یک دبل

6
اتاق دو تخته (توئین)

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دو سینگل

6
اتاق دوتخته (توئین)

ضلع جنوبی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ,یک عدد کاناپه تخت شو

6
اتاق - چهارتخته ( دبل-توئین)

ضلع جنوبی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ،  وان ,تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 

6
اتاق دوتخته ( دبل)

ضلع شرقی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ،وان , تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 

6
اتاق دوتخته(دبل)

ضلع شرقی، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی، وان ,تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت, یک عدد کاناپه تخت شو 

6
اتاق VIP - سه تخته ( دبل -سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ،وان , تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت,سشوار, چای ساز,یک عدد کاناپه تخت شو

6
اتاق VIP - دو تخته ( دبل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت ، اینترنت پرسرعت ،  مجهز به کابل شبکه ،  تلویزیون ال ای دی ، یک عدد کاناپه ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، سشوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی اتاق ، یک تخت دبل
 

6
سوئیت VIP - چهارتخته ( دبل-توئین)

ضلع جنوبی ، نمایی فوق العاده زیبا رو به جنگل ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ،  مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، سه شوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی ،  اتاق خواب مجزا ، دارای تراس ، یک تخت دبل و دو تخت سینگل 

6
سوئیت VIP - چهارتخته ( دبل-توئین)

ضلع جنوبی ، نمایی فوق العاده زیبا رو به جنگل ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، سه شوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی ، دارای اتاق خواب مجزا ، دارای تراس ، یک تخت دبل و یک تخت سینگل 

6
اتاق VIP - پرنسس روم -دو تخته ( دبل)

ضلع شرقی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، کیت بهداشتی آرایشی ، سشوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی ، طراحی و دیزاین متفاوت مخصوص عروس و داماد  ، یک تخت دبل 

6
اتاق VIP - دو تخته ( دبل)

ضلع شرقی ، نمای زیبا رو به شهر و طبیعت، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، کیت بهداشتی آرایشی ، سه شوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی اتاق ، یک تخت دبل  

6
قیمت اتاق یک تخته و نفر اضافه

اتاق 2 تخت برای یک نفر:
یک تخت اتاقvip:
نفر اضافه: