هتل کانیار

هتل کانیار

تلفن تماس: 01734230001-2
6
اتاق 301- سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، اتاق سه تخت ادبل و یک سینگل
قیمت : 2.947.360ریال

6
اتاق 302- دو تخته یک دبل

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت،یک دبل
قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 303 - دو تخته دو سینگل

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دوتخت سینگل
قیمت: 2.287.910 ریال

   

6
اتاق 304 - دو تخته دو سینگل

ضلع جنوبی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز،اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دو تخت سینگل
قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 305 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع جنوبی ، نمایی فوق العاده از جنگل و رشته کوههای البرز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ،  تلویزیون ال ای دی ، دو عدد کاناپه ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دو سینگل و یک دبل
قیمت: 4.112.570 ریال

6
اتاق 306 - دو تخته یک دبل

ضلع شرقی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، یک دبل
قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 307 - دو تخته یک دبل

ضلع شرقی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت
قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 308 - چهار تخته یک دبل دو سینگل

ضلع شرقی ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت
قیمت: 2.947.360 ریال

6
اتاق 309 - پنج تخته یک دبل سه سینگل

ضلع شرقی ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت
قیمت: 4.925.710 ریال

6
اتاق 310 - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع شمالی ، اینترنت پرسرعت ، تلویزیون ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی ، اتخت دبل و یک تخت سینگل
قیمت: 2.947.360ریال

6
اتاق 311 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل(سوییت یک خواب)

ضلع شمالی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ،  مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی ، اتاق سه تخت یک دبل و یک سینگل
قیمت: 4.112.570ریال

6
اتاق 312 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع شمالی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، یک دبل و یک سینگل
قیمت: 3.661.310ریال

6
اتاق 313 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع غربی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ،  مجهز به کابل شبکه ،  تلویزیون ، مبلمان ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی ، یک دبل و دو سینگل
قیمت: 2,730,000 ریال

6
اتاق 314 - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگ و وان ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی ، یک دبل و یک سینگل
قیمت: 2.947.360 ریال

6
اتاق 401 - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال ، سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، یک دبل و یک سینگل 
قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 402 - دو تخته یک دبل

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، یک دبل
قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 403 - دو تخته دو سینگل

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دو سینگل
قیمت: 1,736,000 ریال

6
اتاق 404 - دوتخته دوسینگل

ضلع جنوبی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 
قیمت: 2.287.910ریال

6
اتاق 405 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع جنوبی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 
قیمت: 3.773.000ریال

6
اتاق 406 - دوتخته یک دبل

ضلع شرقی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 
قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 407 - دوتخته یک دبل

ضلع شرقی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 

قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 501 - VIP - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 
قیمت: 3.597.000 ریال

6
اتاق 502 - VIP - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا از جنگل های سرسبز ، اینترنت پرسرعت ،  مجهز به کابل شبکه ،  تلویزیون ال ای دی ، دو عدد کاناپه ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، کیت بهداشتی آرایشی ، سشوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی اتاق ، یک تخت دبل و یک تخت سینگل 
قیمت : 3.215.500ریال

6
اتاق 503 - VIP - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع جنوبی ، نمایی فوق العاده زیبا رو به جنگل ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ،  مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، کیت بهداشتی آرایشی ، سه شوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی ،  اتاق خواب مجزا ، دارای تراس ، یک تخت دبل و دو تخت سینگل 
قیمت: 5.395.500ریال

6
اتاق 504 - VIP - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع جنوبی ، نمایی فوق العاده زیبا رو به جنگل ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، کیت بهداشتی آرایشی، سه شوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی ، دارای اتاق خواب مجزا ، دارای تراس ، یک تخت دبل و یک تخت سینگل 
قیمت: 5.395.500ریال

6
اتاق 505 - VIP - دو تخته یک دبل

ضلع شرقی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، کیت بهداشتی آرایشی ، سه شوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دو عدد کاناپه ، قابلیت کنترل نورپردازی ، طراحی و دیزاین متفاوت مخصوص عروس و داماد  ، یک تخت دبل 
قیمت: 3.597.000ریال

6
اتاق 506 - VIP - دو تخته یک دبل

ضلع شرقی ، نمای زیبا ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، دو عدد کاناپه ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، کیت بهداشتی آرایشی ، سه شوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی اتاق ، یک تخت دبل  
قیمت: 3.215.500 ریال

6
قیمت اتاق یک تخته و نفر اضافه

اتاق 2 تخت برای یک نفر:
1.853.000
یک تخت اتاقvip:
2.398.000
نفر اضافه:
659.450