هتل کانیار

هتل کانیار

تلفن تماس: 01734230001-2
6
اتاق 301- سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، اتاق سه تخت ادبل و یک سینگل

قیمت: 2.947.360ریال

6
اتاق 302- دو تخته یک دبل

ضلع غربی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش،سرویس بهداشتی با توالت فرنگی،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت،یک دبل

قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 303 - دو تخته دو سینگل

ضلع غربی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش،سرویس بهداشتی با توالت فرنگی،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، دوتخت سینگل

قیمت: 2.287.910 ریال

   

6
اتاق 304 - دو تخته دو سینگل

ضلع جنوبی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش،سرویس بهداشتی با توالت فرنگی،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دو تخت سینگل

قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 305 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع جنوبی، نمایی فوق العاده از جنگل و رشته کوههای البرز، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، دو عدد کاناپه ،مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، دو سینگل و یک دبل

قیمت: 4.112.570 ریال

6
اتاق 306 - دو تخته یک دبل

ضلع شرقی، نمایی زیبا،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش،سرویس بهداشتی با توالت فرنگی،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، یک دبل

قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 307 - دو تخته یک دبل

ضلع شرقی، نمایی زیبا ،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش،سرویس بهداشتی با توالت فرنگی،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت

قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 308 - چهار تخته یک دبل دو سینگل

ضلع شرقی، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش،سرویس بهداشتی با توالت فرنگی،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت

قیمت: 2.947.360 ریال

6
اتاق 309 - پنج تخته یک دبل سه سینگل

ضلع شرقی، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش،سرویس بهداشتی با توالت فرنگی،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت

قیمت: 4.925.710 ریال

6
اتاق 310 - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع شمالی، اینترنت پرسرعت، تلویزیون ، مبلمان،مفروش،سرویس بهداشتی با توالت فرنگی،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی، اتخت دبل و یک تخت سینگل

قیمت: 2.947.360ریال

6
اتاق 311 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل(سوییت یک خواب)

ضلع شمالی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی، اتاق سه تخت یک دبل و یک سینگل

قیمت: 4.112.570ریال

6
اتاق 312 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع شمالی، نمایی زیبا، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، یک دبل و یک سینگل

قیمت: 3.661.310ریال

6
اتاق 313 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع غربی، نمایی زیبا ،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون، مبلمان، سرویس بهداشتی با توالت فرنگ و وان، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی، یک دبل و دو سینگل

قیمت: 2,730,000 ریال

6
اتاق 314 - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی، نمایی زیبا ،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، سرویس بهداشتی با توالت فرنگ و وان، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی، یک دبل و یک سینگل

قیمت: 2.947.360 ریال

6
اتاق 401 - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی، تلفن سانترال، سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، یک دبل و یک سینگل 

قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 402 - دو تخته یک دبل

ضلع غربی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، یک دبل

قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 403 - دو تخته دو سینگل

ضلع غربی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش،سرویس بهداشتی با توالت فرنگی،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، دو سینگل

قیمت: 1,736,000 ریال

6
اتاق 404 - دوتخته دوسینگل

ضلع جنوبی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 

قیمت: 2.287.910ریال

6
اتاق 405 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع جنوبی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 

قیمت: 3.773.000ریال

6
اتاق 406 - دوتخته یک دبل

ضلع شرقی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 

قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 407 - دوتخته یک دبل

ضلع شرقی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 

قیمت: 2.287.910 ریال

6
اتاق 501 - VIP - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 

قیمت: 3.597.000 ریال

6
اتاق 502 - VIP - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی،نمایی زیبا از جنگل های سرسبز ، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، دو عدد کاناپه ، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان، کیت بهداشتی آرایشی، سه شوار، چای ساز ،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، قابلیت کنترل نورپردازی اتاق، یک تخت دبل و یک تخت سینگل 

قیمت: 3.215.500ریال

6
اتاق 503 - VIP - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع جنوبی، نمایی فوق العاده زیبا رو به جنگل، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان، کیت بهداشتی آرایشی، سه شوار، چای ساز ،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ،قابلیت کنترل نورپردازی، اتاق خواب مجزا، دارای تراس، یک تخت دبل و دو تخت سینگل 

قیمت: 5.395.500ریال

6
اتاق 504 - VIP - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع جنوبی، نمایی فوق العاده زیبا رو به جنگل، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان، کیت بهداشتی آرایشی، سه شوار، چای ساز ،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ،قابلیت کنترل نورپردازی، دارای اتاق خواب مجزا، دارای تراس ،یک تخت دبل و یک تخت سینگل 

قیمت: 5.395.500ریال

6
اتاق 505 - VIP - دو تخته یک دبل

ضلع شرقی، نمایی زیبا، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان، کیت بهداشتی آرایشی، سه شوار، چای ساز ،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، دو عدد کاناپه، قابلیت کنترل نورپردازی، طراحی و دیزاین متفاوت مخصوص عروس و داماد ، یک تخت دبل 

قیمت: 3.597.000ریال

6
اتاق 506 - VIP - دو تخته یک دبل

ضلع شرقی، نمای زیبا ،اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، دو عدد کاناپه ، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان، کیت بهداشتی آرایشی، سه شوار، چای ساز ،تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، قابلیت کنترل نورپردازی اتاق، یک تخت دبل 

قیمت: 3.215.500 ریال

6
قیمت اتاق یک تخت و نفر اضافه

اتاق 2 تخت برای یک نفر:

1.853.000

یک تخت اتاقvip

2.398.000

نفر اضافه:

659.450