هتل کانیار

هتل کانیار

تلفن تماس: 01734230001-2
6
اتاق 301- سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا از شهر و طبیعت ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، اتاق سه تخت ادبل و یک سینگل و یک عدد کاناپه تخت شو
قیمت : 3.244.800ریال

                                                            

6
اتاق 302- دو تخته یک دبل

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت،یک دبل
قیمت: 2.518.800ریال

6
اتاق 303 - دو تخته دو سینگل

ضلع غربی ، نمایی رو به شهر و طبیعت ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دوتخت سینگل
قیمت: 2.518.800 ریال

   

6
اتاق 304 - دو تخته دو سینگل

ضلع جنوبی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز،اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دو تخت سینگل و یک عدد کاناپه تخت شو
قیمت: 2.518.800 ریال

6
اتاق 305 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع جنوبی ، نمایی فوق العاده از جنگل و رشته کوههای البرز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ،  تلویزیون ال ای دی ،یک عدد کاناپه ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دو سینگل و یک دبل
قیمت: 4.527.600 ریال

6
اتاق 306 - دو تخته یک دبل

ضلع شرقی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، وان و تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، یک دبل
قیمت:2.518.800 ریال

6
اتاق 307 - دو تخته یک دبل

ضلع شرقی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، وان, تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت
قیمت: 2.518.800 ریال

6
اتاق 308 - یک دبل دو سینگل

ضلع شرقی ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت.
قیمت سه تخت: 2.947.360 ریال
قیمت چهار تخت:3.244.800 ریال

6
اتاق 309 - پنج تخته یک دبل سه سینگل

ضلع شرقی ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان،مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت
قیمت: 5.422.800 ریال

6
اتاق 310 - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع شمالی ، اینترنت پرسرعت ، تلویزیون ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی ، اتخت دبل و یک تخت سینگل
قیمت:  3.244.800 ریال

6
اتاق 311 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل(سوییت یک خواب)

ضلع شمالی ، نمایی زیبا رو به شهر ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی,تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی ، اتاق چهار تخت یک دبل و دو سینگل
قیمت: 4.527.600 ریال

6
اتاق 312 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع شمالی ، نمایی زیبا  رو به شهر، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، یک دبل و دو سینگل
قیمت: 4.527.600ریال

6
اتاق 313 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع غربی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ،  مجهز به کابل شبکه ،  تلویزیون ، مبلمان ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی ، یک دبل و دو سینگل
قیمت: 4.527.600 ریال

6
اتاق 314 - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگ و وان ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی ، یک دبل و یک سینگل
قیمت: 3.244.800 ریال

6
اتاق 401 - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، وان,تلفن سانترال ، سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، یک دبل و یک سینگل  و یک کاناپه تخت شو
قیمت: 3.244.800 ریال

6
اتاق 402 - دو تخته یک دبل

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت، یک دبل
قیمت: 5.518.800 ریال

6
اتاق 403 - دو تخته دو سینگل

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، دو سینگل
قیمت:2.518.800ریال

6
اتاق 404 - دوتخته دوسینگل

ضلع جنوبی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ,یک عدد کاناپه تخت شو
 قیمت: 2.518.800ریال

6
اتاق 405 - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع جنوبی ، نمایی زیبا رو به جنگل سرسبز ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ،  وان ,تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 
قیمت: 4.527.600ریال

6
اتاق 406 - دوتخته یک دبل

ضلع شرقی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ،وان , تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت 
قیمت: 2.518.800 ریال

6
اتاق 407 - دوتخته یک دبل

ضلع شرقی، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت، اینترنت پرسرعت، مجهز به کابل شبکه، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی، وان ,تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت, یک عدد کاناپه تخت شو 

قیمت: 2.518.800 ریال

6
اتاق 501 - VIP - سه تخته ( یک دبل یک سینگل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ،وان , تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت,سشوار, چای ساز,یک عدد کاناپه تخت شو
قیمت: 4.316.400 ریال

6
اتاق 502 - VIP - دو تخته ( یک دبل)

ضلع غربی ، نمایی زیبا رو به شهر و طبیعت ، اینترنت پرسرعت ،  مجهز به کابل شبکه ،  تلویزیون ال ای دی ، یک عدد کاناپه ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی ، سشوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی اتاق ، یک تخت دبل
قیمت : 3.540.000ریال 

6
اتاق 503 - VIP - چهارتخته یک دبل دوتا سینگل

ضلع جنوبی ، نمایی فوق العاده زیبا رو به جنگل ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ،  مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، سه شوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی ،  اتاق خواب مجزا ، دارای تراس ، یک تخت دبل و دو تخت سینگل 
قیمت: 5.940.000ریال

6
اتاق 504 - VIP - چهار تخته ( یک دبل دوسینگل)

ضلع جنوبی ، نمایی فوق العاده زیبا رو به جنگل ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، سه شوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی ، دارای اتاق خواب مجزا ، دارای تراس ، یک تخت دبل و یک تخت سینگل 
قیمت: 5.940.000ریال

6
اتاق 505 - VIP - دو تخته یک دبل

ضلع شرقی ، نمایی زیبا ، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مبلمان ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، کیت بهداشتی آرایشی ، سشوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی ، طراحی و دیزاین متفاوت مخصوص عروس و داماد  ، یک تخت دبل 
قیمت: 3.960.000ریال

6
اتاق 506 - VIP - دو تخته یک دبل

ضلع شرقی ، نمای زیبا رو به شهر و طبیعت، اینترنت پرسرعت ، مجهز به کابل شبکه ، تلویزیون ال ای دی ، مفروش ، سرویس بهداشتی با توالت فرنگی و وان ، کیت بهداشتی آرایشی ، سه شوار ، چای ساز ، تلفن سانترال سیستم گرمایشی و سرمایشی داکت اسپیلت ، قابلیت کنترل نورپردازی اتاق ، یک تخت دبل  
قیمت: 3.540.000 ریال

6
قیمت اتاق یک تخته و نفر اضافه

اتاق 2 تخت برای یک نفر:
2.040.000 ریال
یک تخت اتاقvip:
2.640.000 ریال
نفر اضافه:
726.000 ریال